Kontaktne informacije:

 

 

 

Google maps

 

 

 

TOP montažne hiše Priročnik o gradnji montažne hiše Domači ponudniki montažne gradnje Tuji ponudniki montažne gradnje IKEA

 

 

GRADBENO DOVOLJENJE

Kaj sploh je gradbeno dovoljenje

Gradbeno dovoljenje je odločba, s katero pristojni upravni organ po ugotovitvi, da je nameravana gradnja v skladu z izvedbenim prostorskim aktom, da bo zgrajeni ali rekonstruirani objekt izpolnjeval bistvene zahteve in da z nameravano gradnjo ne bodo prizadete pravice tretjih in javna korist, dovoli takšno gradnjo in s katero predpiše konkretne pogoje, ki jih je treba pri gradnji upoštevati. 

Vloga za izdajo gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta, za katerega je potrebno gradbeno dovoljenje, je popolna, če investitor:

 1. v zahtevi navede podatke o parcelni številki in katastrski občini zemljišča, na katerem namerava graditi in podatke o vrsti enostavnega objekta;

 2.  zahtevi priloži dva izvoda projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja, s sestavinami, predpisanimi s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji (Uradni list RS, št. 66/04);

 3. dokazilo o pravici graditi, kadar ta pravica ni vpisana v zemljiško knjigo.

 Projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja za gradnjo enostavnega objekta je izdelan v skladu s Pravilnikom o projektni in tehnični dokumentaciji, če:

 1. je projekt vložen v mapo, ki omogoča vstavljanje listov formata A4 (21 x 29.7 cm);

 2. so v vodilni mapi po vrsti zloženi:

  • naslovna stran vodilne mape, izdelana v skladu s prvim delom priloge 1, ki je sestavni del Pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji (označba 0.1);

  • kazalo vsebine projekta, izdelan v skladu z drugim delom priloge 1 (označba 0.2), brez opisov načrtov;

  • splošni podatki o nameravani gradnji, izdelan v skladu s tretjim delom priloge 1 (označba 0.3) s tem, da se v rubriki druge klasifikacije navede določba Pravilnika o vrstah objektov, ki opredeljuje enostavni objekt, za katerega gradnjo se naj bi pridobilo gradbeno dovoljenje;

  • podatki o projektantih in odgovornih projektantih, izdelan v skladu s četrtim delom priloge 1 (označba 0.4) s tem, da se navede samo projektanta in odgovornega projektanta grafičnega prikaza umestitve v prostor in načrta arhitekture in odgovornega vodjo projekta;

  • izjava o skladnosti načrtov in izpolnjevanju bistvenih lastnosti v skladu s prilogo 2 s tem, da se besedilo izjave ustrezno prilagodi temu, da v projektu ni načrtov, npr. da se beseda »načrt« spremeni v »grafični prikazi v vodilni mapi«;

  • zbirno projektno poročilo, izdelano v skladu s 17. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

  • grafični prikaz skladnosti s prostorskimi akti, izdelan v skladu  z 18. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

  • grafični prikaz vplivnega območja objekta, izdelan v skladu z 19. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

  • lokacijski podatki, izdelani v skladu s 26. členom pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji;

  • podatki o pridobivanju projektnih pogojev in soglasij, izdelan v skladu s prilogo 5 pravilnika o projektni in tehnični dokumentaciji in

  • dokazna dokumentacija;

 3. dokazna dokumentacija obsega:

  • dokazilo, da izdelovalec projekta za pridobitev gradbenega dovoljenja izpolnjuje predpisane pogoje za projektante;

  • dokazilo, da odgovorni projektanti, ki so izdelali projekt za pridobitev gradbenega dovoljenja, izpolnjujejo predpisane pogoje (potrdilo o vpisu v imenik v pristojno poklicno zbornico, ki ne sme biti starejše od šestih mesecev);

  • dokazilo projektantov o zavarovanju odgovornosti;

  • če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja s prostorskim redom: soglasja soglasodajalcev oziroma kopije vročilnic, če soglasja niso bila dana oziroma če je nameravana gradnja na območju, ki se ureja z lokacijskim načrtom: mnenja, ki so bila dana k lokacijskemu načrtu;

  • lokacijsko informacijo, ki se nanaša na zemljišče, na katerem se namerava graditi enostavni objekt;

  • kopijo kartografskega dela izvedbenega prostorskega akta, vendar samo, če takšna kopija ni sestavni del lokacijske informacije;

 4. so za vodilno mapo vloženi načrti, izdelani na nivoju idejne zasnove - lahko so izrisani na potrjeni kopiji oziroma izrisu katastrskega načrta, tloris, prerez in fasade, kadar so potrebne, so narisani v merilu 1 : 200, priključki na gospodarsko javno infrastrukturo pa so lahko izdelani tudi kot prostoročna skica.

Vir: http://e-uprava.gov.si/e-uprava/dogodkiPrebivalci.euprava?zdid=918

Lokacijska informacija

Lokacijska informacija za gradnjo objektov poleg namenske rabe vsebuje še vse pogoje, ki jih moramo upoštevati pri projektiranju in gradnji objekta. Za pridobitev lokacijske informacije zaprosite na vaši občini. Vlogi je potrebno priložiti kopijo katastrskega načrta za parcelo, ki ga izda Geodetska uprava in ne sme biti starejša od 3 mesecev.

 

Geodetski načrt

Geodetsko podjetje vam izdela geodetski posnetek terena, kjer določi višinske točke in vriše obstoječe trase nadzemnih in podzemnih komunalnih vodov.

gradbeno dovoljenje

Izbira projektanta

Po zakonu o graditvi objektov pripravi zahtevano projektno dokumentacijo projektant,

ki je lahko pravna ali fizična oseba, ki kot gospodarsko dejavnost opravlja storitve

pri projektiranju.

Projektant vam na podlagi lokacijske informacije in geodetskega načrta izdela idejni

projekt, ki je osnova za pridobitev projektnih pogojev ter gradbenega dovoljenja.

 

Projektni pogoji

Na podlagi idejnega projekta,  izbrani projektant pridobi pri upravljavcih gospodarske javne infrastrukture projektne pogoje, v katerih upravljavci oziroma soglasodajalci zapišejo, kaj vse mora projektant upoštevati pri projektiranju objekta.

 

Služnostne pogodbe

V tej fazi je zelo pomembno, da vse zahteve in rešitve temeljito preučite skupaj s projektantom. Vedeti morate, da je za vse morebitne komunalne vode, ki potekajo po privatnih zemljiščih potrebno pridobitvi služnostne pogodbe. Ker morate služnostne pogodbe pridobiti sami, je zelo pomembno, da se poskušate že pred začetkom projektiranja dogovoriti oz skleniti pogodbe o ustanovitvi stvarne služnosti. Pogodba o ustanovitvi stvarne služnosti mora biti notarsko overjena in predložena Zemljiški knjigi.

 

Soglasja sosedov

V primeru, da ne bodo upoštevani minimalni odmiki od sosednji parcelnih mej oziroma bo vplivno območje segalo na sosednje parcele, bodo lastniki sosednjih parcel stranke v postopku. Upravni organ bo v tem primeru sklical lokacijsko obravnavo, na kateri bodo stranke seznanjen s predmetno gradnjo in bodo imele pravico izraziti svoje mnenje. V primeru nestrinjanja in nasprotovanja morajo stranke za svoje trditve predložiti dokaze.

 

Soglasja k projektnim rešitvam

Ko so projekti za pridobitev gradbenega dovoljenja končani, morate na njihovi osnovi pridobiti še soglasja k projektnim rešitvam pri vseh institucijah, ki so vam izdala projektne pogoje. Soglasje potrjuje skladnost projektne dokumentacije z projektnimi pogoji.

 

Komunalni prispevek

Na podlagi projektne dokumentacije vložite na občini, v kateri leži nepremičnina vlogo za odmero komunalnega prispevka.

Gradbeno dovoljenjegradbeno dovoljenje

Vlogo za izdajo gradbenega dovoljenja

s priloženo projektno dokumentacijo v

dveh izvodih in dokazilom o lastništvu oddate

na upravni enoti v katero sodi parcela.

V primeru, da ste sklenili služnostne pogodbe,

predložite skupaj s potrdilom zemljiške knjige, tudi

te.

Upravni organ bo v primeru popolne vloge izdal

gradbeno dovoljenje, ki bo vročeno investitorju,

soglasodajalcem in ostalim strankam v postopku.

Rok pritožbe je osem dni po vročitvi, v

nasprotnem poda investitor na UE vlogo

za potrditev pravnomočnosti gradbenega dovoljenja. Gradbeno dovoljenje velja dve leti od izdaje, kar pomeni, da mora v tem času investitor začeti z gradnjo.

Ali vam je ta članek všeč?{Vaša povratna informacija nam ga bo pomagala izboljšati}


Facebook

Komentar:

NOVO! Oglejte si top novice!

 

Kopalnice
KOPALNICE

"Kopalnice in njihov pomen ter uporabnost v stanovanju in hiši se še kar naprej povečuje. Kopalnica je prostor, ki je s časom spremenil svoj namen. "

Kuhinje
KUHINJE

"Kuhinje sodijo med ene najpomembnejše bivalne prostore, z vidika časa in pozornosti, ki ju namenimo pri opremljanju in iskanju idej. "

Otroške sobe
OTROŠKE SOBE

"Otroška soba je tisti prostor za katerega si moramo pri načrtovanju ter urejanju vzeti čas. "

Dnevne sobe
DNEVNE SOBE

"V dnevnih prostorih gostimo prijatelje in goste, zato naj bo takšen prostori po okusu celotne družine saj se bomo v njih le najbolje počutili."

 

Predstavitev podjetja:
Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - Rihter

"Podjetje Rihter d.o.o. je na trgu prisotno že več kot 23 let. S trudom, prizadevnostjo in predanostjo se jim je uspelo prebiti v vrh slovenskih ponudnikov montažnih hiš. "

Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - BrugoR

"Ponujajo vam vrhunske montažne hiše za 520€/m2 z garancijo na konstrukcijsko trajnost objekta, ki znaša 60 let, Vsi materiali so atestirani in EU certificirani. "

Riko hiše
RIKO hiše

"Življenje v naravnem, zdravem okolju je osnovni moto in cilj Riko Hiš, ki ga uresničujejo z vsakim gradnikom in vsakim Rikovim objektom posebej.. "