Kontaktne informacije:

 

 

 

Google maps

 

 

 

TOP montažne hiše Priročnik o gradnji montažne hiše Domači ponudniki montažne gradnje Tuji ponudniki montažne gradnje IKEA

 

 

ZEMLJIŠKA KNJIGA

Zemljiška knjiga (ZK)

Elektronski dostop do elektronske zemljiške knjige je mogoče preko spletnega portala sodišča.

Zemljiška knjiga je javna knjiga, ki vsebuje podatke o stvarnih pravicah na nepremičninah (1.odst 1.člena ZZK-1 ).

Zemljiška KnjigaZemljiška Knjiga

 

Vrste vpisov v zemljiško knjigo.

Vknjižba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice (39.člen ZZK-1).

Predzanmba je vpis, s katerim se doseže ali izkaže pridobitev, prenehanje ali omejitev pravice, ki učinkuje pod pogojem, da se predznambo opraviči (1.odst. 48.člena ZZK-1).

Zaznamba je vpis ali izbris pravnih dejstev, za katere zakon določa, da se vpisujejo v zemljiško knjigo (1.odst. 63.člena ZZK-1).

Zemljiška knjiga je sestavljena iz zbirke listin in glavne knjige.

Zbirka listin hrani dokaze oz. podlage, ki so utemeljevale vpise v glavno knjigo. Ta del zemljiške knjige ni javen. Vpogled v ta del zemljiške knjige lahko izvaja samo tisti, ki za to izkaže pravni interes.

V glavno zemljiško knjigo se vpisujejo

Nepremičnine; zemljišča; stavbe in posamezni deli stavb; drugi objekti

Pravice glede nepremičnin

lastninska pravica;  zastavna pravica;  služnostna pravica; pravica stvarnega bremena;  zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta;  predkupna in odkupna pravica;  prepoved odsvojitve in obremenitve;  druge pravice, za katere to določa zakon

Imetniki teh pravic:

Pri fizičnih osebah se označi:

ime in priimek;  datum rojstva;  prebivališče

Za povezovanje z drugimi evidencami se uporablja EMŠO

Pri pravni osebi se vpiše:

ime podjetja in sedež;  enotna identifikacijska št. (če se vpisuje v register) ;  podatki iz drugega javnega registra, če se ne vpisuje v sodni register

Pravna dejstva

ki vplivajo na pravni promet z nepremičninami, vpisanimi v zemljiški knjigi

ki se nanašajo na osebna stanja imetnika vpisane pravice

omejitve glede razpolaganja z nepremičninami

 

Vpisi v zemljiško knjigo (glavno knjigo) se opravljajo v zemljiškoknjižne vložke (z.k. vložek). Posamezni z.k. vložek pa sestavljajo evidenčni listi A, B in C, v katere se vpisujejo pravice in dejstva.

Evidenčni list A

V evidenčni list A se vpisujejo nepremičnine, spremembe podatkov o nepremičninah (parc. št, površine, vrste rabe zemljišč po katastru).

Evidenčni list A je sestavljen iz treh delov:

nadpis;  oddelek A1;  oddelek A2

 

V nadpis evidenčnega lista A se vpiše:

katasterska občina (k.o.)

zaporedna št. z.k. vložka (vl. št.)

sodišče, ki vodi glavno knjigo

v primeru stavbe v etažni lastnini - medsebojna povezava med osnovnim vložkom in podvložki

 

V oddelek A1 se vpišejo podatki, s katerimi se nepremičnina označi v zemljiško knjigo:

zaporedna št.

identifikacijski znak

označba nepremičnine

površina po katastru v m2

povezave

 

V oddelek A2 se vpišejo:

poočitve spremembe označbe nepremičnine

odpisi ali pripisi nepremičnin

združitve ali delitve nepremičnin

zaznambe pravnih dejstev

poočitev služnosti.

 

Evidenčni list B

V evidenčni list B se vpiše imetnik lastninske pravice na nepremičninah, vpisanih v evidenčnem listu A in se označi s podatki (ime in priimek, datum rojstva in prebivališče).

V evidenčnem listu B se izvršujejo tudi zaznambe naslednjih pravnih dejstev, ki se nanašajo na imetnika lastninske pravice:

mladoletnost imetnika

pridobitev poslovne sposobnosti (polnoletnost)

odvzem in vrnitev poslovne sposobnosti

podaljšanje roditeljske pravice po polnoletnosti

pridobitev polne poslovne sposobnosti mladoletne osebe

uvedba postopka za odvzem poslovne sposobnosti

 

Druge zaznambe v listu B:

zaznamba zavrnitve predloga za vpis lastninske pravic

zaznamba vložene pritožbe

zaznamba vrstnega reda za prenos lastninske pravice

 

V listu B se vpisujejo naslednje poočitve:

poočitev prepovedi odtujitve in obremenitve

poočitev sprememb podatkov

 

Evidenčni list C

 

V evidenčni list C se vpišejo pravice, ki se nanašajo na nepremičnino, vpisano v evidenčnem listu A:

lastninska pravica

zastavna pravica

služnostna pravica

pravica stvarnega bremena

zakupna pravica, če doba zakupa ni krajša od enega leta

predkupna in odkupna pravica

prepoved odsvojitve in obremenitve

druge pravice, za katere to določa zakon

 

V evidenčnem listu C se zaznamujejo tudi dejstva, ki vplivajo na pravni promet nepremičnin in se nanašajo na vsakokratne imetnike pravic, vpisanih v listu B:

zaznambe osebnih stanj, ki se nanašajo na imetnike pravic, vpisanih v listu B

zaznambe v postopku izvršbe

zaznambe v postopku zavarovanja

zaznamba sklepa o začetku razlastitvenega postopka

zaznamba zavrnitev predloga za vpis

zaznamba vložene pritožbe

zaznamba vrstnega reda za prenos ali izbris hipoteke

zaznamba odpovedi terjatvi in zaznamba hipotekarne tožbe

zaznamba spora.

 

Zemljiškoknjižna načela:

načelo zaupanja

načelo javnosti

načelo vpisa

načelo vrstnega reda

Ali vam je ta članek všeč?{Vaša povratna informacija nam ga bo pomagala izboljšati}


Facebook

Komentar:

NOVO! Oglejte si top novice!

 

Kopalnice
KOPALNICE

"Kopalnice in njihov pomen ter uporabnost v stanovanju in hiši se še kar naprej povečuje. Kopalnica je prostor, ki je s časom spremenil svoj namen. "

Kuhinje
KUHINJE

"Kuhinje sodijo med ene najpomembnejše bivalne prostore, z vidika časa in pozornosti, ki ju namenimo pri opremljanju in iskanju idej. "

Otroške sobe
OTROŠKE SOBE

"Otroška soba je tisti prostor za katerega si moramo pri načrtovanju ter urejanju vzeti čas. "

Dnevne sobe
DNEVNE SOBE

"V dnevnih prostorih gostimo prijatelje in goste, zato naj bo takšen prostori po okusu celotne družine saj se bomo v njih le najbolje počutili."

 

Predstavitev podjetja:
Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - Rihter

"Podjetje Rihter d.o.o. je na trgu prisotno že več kot 23 let. S trudom, prizadevnostjo in predanostjo se jim je uspelo prebiti v vrh slovenskih ponudnikov montažnih hiš. "

Nizkoenergetske montažne hiše - BrugoR
Montažne hiše - BrugoR

"Ponujajo vam vrhunske montažne hiše za 520€/m2 z garancijo na konstrukcijsko trajnost objekta, ki znaša 60 let, Vsi materiali so atestirani in EU certificirani. "

Riko hiše
RIKO hiše

"Življenje v naravnem, zdravem okolju je osnovni moto in cilj Riko Hiš, ki ga uresničujejo z vsakim gradnikom in vsakim Rikovim objektom posebej.. "